Logo
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.

 

 

 

 

 

Obchodní podmínky

 

 

 

obchodní společnosti  České zlato s.r.o. 

se sídlem Ústecká 390 Chlumec 403 39

identifikační číslo: 10861513

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp.zn. C 47125

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.dukat-cnb.cz • Úvodní ustanovení
  • Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti České zlato s.r.o. , se sídlem Ústecká 390 Chlumec 403 39, identifikační číslo: 10861513, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp.zn. C 47125 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.dukat-cnb.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
  • Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
  • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  • Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 1. Uživatelský účet
 • Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 • Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 • Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 • prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 365 dní nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 • Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


 1. Uzavření kupní smlouvy
 • Podmínkou platnosti objednávky je řádné vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři kupujícím.
 • K uzavření objednávky je nutné potvrzení objednávky prodávajícím. Toto potvrzení objednávky bude zasláno na emailovou adresu kupujícího nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení objednávky. Za potvrzení objednávky se nebere automatické zaslání emailu po provedení objednávky kupujícím.
 • Kupující se zavazuje odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu za zboží včetně dodacích nákladů (poštovné, balné, pojištění) uvedenou v potvrzení objednávky (zálohové faktuře) ve chvíli, kdy je kupující vyzván prodávajícím
 • Kupující má právo jím odeslanou objednávku stornovat oznámením zaslaným na emailovou adresu prodávajícího ceske.zlato@seznam.cz nejpozději do 1 hodiny po odeslání objednávky.
 • V cenově náročnějších případech, kdy celková hodnota objednávky (příp. více nevyřízených jednotlivých objednávek jednoho kupujícího) je vyšší než 50.000 Kč, si prodávající vyhrazuje právo vyžadovat před potvrzením objednávky (objednávek) úhradu finanční zálohy kupujícím ve výši minimálně 20% z celkové hodnoty objednaného zboží na účet prodávajícího.
 • Prodávající je oprávněn, v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše ceny a podobně - požádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem (např. e-mailem nebo telefonicky). Objednávka se považuje za neplatnou v případě, že kupující tuto autorizaci požadovaným způsobem odmítne provést.
 • Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout potvrzenou objednávku v případě převisu počtu přijatých objednávek nad výší disponibilních zásob zboží. V případě nemožnosti uspokojení objednávky bude tato informace zaslána kupujícímu ve lhůtě uvedené v odst. 2. tohoto článku.
 • Prodávající si rovněž vyhrazuje právo na odmítnutí objednávky v případě, že uvedené údaje o kupujícím nebo místě dodání jsou zavádějící, chybné nebo neúplné.
 • Mince a medaile zatím nevydané podle emisního plánu ČNB a ČM je možno si předem rezervovat. Popis, technické parametry a rovněž cena a počet kusů k prodeji tohoto zboží jsou údaje předpokládané a může dojít k jejich změně. Vzhledem k charakteru zboží a jeho před-objednání u ČNB nevzniká rezervací právo kupujícího na odběr rezervovaného počtu mincí kupujícím.
 • Pokud kupující nesplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží, prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto kupujícího pozastavit nebo odmítnout.
 • Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli nepřijmout objednávku bez uvedení důvodu.

 

 

Cena a platba

 

 • Ceny uvedené na internetových stránkách www.dukat-cnb.cz jsou platné v okamžiku naskladnění mincí po emisi. Uvedené ceny jsou konečné.
 • Prodávající si vyhrazuje právo změn uvedených cen v případě změn cen na finančních trzích, změn směnného kurzu české koruny, výrazné inflaci, při změnách cenových podmínek dodavatelů zboží a v obdobných případech.
 • Cena nevydaných mincí a medailí je stanovena na základě očekávaných cen mincí a medailí. Dojde-li ke zvýšení cen ze strany ČNB, ČM případně jiného emitenta a kupující již hradil cenu ve výši PŘEDPOKLÁDANÉ PRODEJNÍ CENY, vyhrazuje si prodávající právo účtovat před dodáním zboží vzniklý rozdíl. V případě, že kupující navýšení ceny nebude akceptovat, má právo na vrácení plné výše již zaplacené částky předplatného dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (bankovním převodem, poštovní poukázkou). Záloha (1.000,-Kč/1 ks každé zlaté, dosud nevydané mince), uhrazená za účelem závazné rezervace zlatých mincí České národní banky, je nevratná.
 • V případě platby předem je kupní cena považována za uhrazenou po připsání celé částky kupní ceny objednaného zboží včetně dodacích nákladů na účet prodávajícího. Kupující je povinen při platbě předem uhradit celkovou cenu objednávky nejpozději do 7 dnů ode dne dokončení procesu objednávky (odeslání potvrzovací zprávy v elektronické podobě, nebo zálohové faktury). Po marném uplynutí této lhůty bude objednávka prodávajícím bez náhrady zrušena.
 • V případě stornování objednávky kupujícím po předání zboží přepravní firmě má prodávající právo po kupujícím požadovat úhradu nákladů spojené s balným a náklady za přepravu zboží ve výši 250,- Kč za každou objednávku, pokud není ujednáno jinak. Kupující má povinnost tyto náklady uhradit do 30 dnů od doručení oznámení o vyčíslení nákladů ve prospěch bankovního účtu prodávajícího. Za doručení oznámení o vyčíslení nákladů se považuje den, kdy je toto oznámení připraveno k vyzvednutí u držitele platné poštovní licence.“
 • Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň jako účetní (daňový) doklad. K ceně zboží jsou připočítány náklady na dopravu zboží na místo určené kupujícím, případně poplatku spojeným s provedením úhrady za objednané zboží, pokud není ujednáno jinak.

 

 

   Dodací lhůta

 

 • Zboží je obvykle odesíláno ve lhůtě 1 - 10 dnů ode dne připsání celé platby na účet prodávajícího při platbě převodem.
 • Při objednávce předplatného mincí činí lhůta pro odeslání zboží ze strany prodávajícího nejdéle 14 dnů ode dne zahájení prodeje mincí ze strany ČNB nebo ČM.
 • V případech, kdy je v popisu zboží uvedena jiná delší lhůta, platí tato uvedená dodací lhůta.
 • Ve výjimečných případech, kdy dodací lhůta bude delší z důvodu dočasného vyprodání zásob, bude kupující o této skutečnosti prodávajícím informován při potvrzení objednávky dle článku III. odst. 2. těchto podmínek.
 1. Dopravní podmínky a poštovné
  • Zásilka je vždy pojištěna do plné hodnoty zboží. Zboží je odesíláno jako cenné psaní, popřípadě jako cenný balík. Zboží je zasíláno prostřednictvím České pošty. Pojištění zásilky a jeho forma, odesílání zboží a volba zasílací společnosti se řídí tímto bodem, pokud není domluveno jinak.
  • Ceny za dopravu zboží na území České republiky jsou uvedeny pod „způsobem doručení“ a jsou nezbytnou součástí závazné objednávky kupujícího uskutečněné na internetových stránkách www.dukat-cnb.cz.
  • Cena za dopravu zásilky do zahraničí bude stanovena dle místa destinace a bude uvedena v potvrzení objednávky prodávajícím (případně v zálohové faktuře). Tato cena za dopravu zásilky bude vždy obsahovat i pojištění zásilky do plné hodnoty zboží, případně poplatek spojeným s provedením úhrady za objednané zboží, pokud není ujednáno jinak.
  • Zásilky do zahraničí budou zaslány pouze po předchozí úhradě celkové ceny objednávky včetně dopravních a jiných s tím vzniklých nákladů (bankovní poplatky).
  • V případě, že kupující neobdrží odeslanou zásilku, musí o této skutečnosti bezodkladně informovat prodávajícího.

 

 

 1. Reklamace zboží a odstoupení od kupní smlouvy
  • Kupující podá reklamaci písemně a to zasláním emailu na adresu ceske.zlato@seznam.cz
  • Reklamace musí obsahovat číslo objednávky, kopii faktury a zejména podrobný popis zjištěné závady.
  • O způsobu vyřízení reklamace rozhodne prodávající nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí kupujícího elektronickou poštou nebo telefonicky.
  • Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
  • V souladu s § 1829 Občanského zákoníku má kupující, který je spotřebitelem právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží. Kupující realizuje toto své právo tím, že projev vůle o odstoupení od smlouvy doručí prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží, a to nejlépe písemnou formou. Zboží je možné doručit osobním vrácením nebo prostřednictvím některého z přepravců (např. Česká pošta), a to na vlastní náklady. V případě, že se kupující rozhodne pro odstoupení od smlouvy je nutné splnit následující podmínky:
   • vrácené zboží je nepoškozené, plně funkční a kompletní, včetně původního obalu (pokud to jeho povaha nevylučuje)
   • vrácené zboží je bez známek opotřebení a používání
  • Při nesplnění uvedených podmínek může prodávající vůči spotřebiteli uplatnit kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží. Kupujícímu pak bude vrácena kupní cena ponížená o takovou případnou kompenzaci. Porušení obalu způsobené běžným vybalením výrobku se nepovažuje za snížení hodnoty zboží.
  • Kupující nemůže odstoupit od smluv na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího
  • Zboží vraťte na adresu prodávajícího (sídlo společnosti), přiložte originál prodejního dokladu, záruční list na zboží, číslo Vaší objednávky a číslo bankovního účtu, kam bude částka vrácena (případně uveďte jiný způsob vrácení platby). Dále je třeba výslovně uvést, že odstupujete od smlouvy v zákonné lhůtě 14 ti dnů. Za vrácené zboží Vám bude vrácena kupní cena, bez nákladů za dopravu. Finanční částka Vám bude odeslána na Vámi zvolený bankovní účet, a to nejpozději do 30 dnů od převzetí vráceného zboží, případně bude částka odeslána jiným, Vámi uvedeným způsobem.

 

 1. Poškozená zásilka
  • Odpovědnost za přepravu zásilky přebírá přepravce. Při převzetí zásilky si kupující vždy zkontrolujte, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. V případě zjištění poškození obalu, je kupující povinen oznámit toto zjištění přepravci a požadovat po něm sepsání protokolu o poškození. Dále je kupující povinen zjištění o poškození obalu oznámit prodávajícímu.

 

 1. Výluka a omezení provozu obchodu, softwarová chyba
  • Vyhrazujeme si právo v případě výpadku serveru nebo softwarové chybě zrušit či odmítnout objednávky, které by nám přinesli ztrátu.

 

 1. Evidence a ochrana osobních údajů

Prodávající se zavazuje k tomu, že nebude žádné osobní údaje a další svěřená data kupujícího prodávat, poskytovat třetí osobě, ani je nijak nepoužije pro komerční nabídku nesouvisející s obchodem www.dukat-cnb.cz, bez souhlasu vlastníků těchto údajů a dat. Svěřené osobní údaje a další data slouží pouze pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a ke vzájemnému zkvalitnění komunikace mezi kupujícím a prodávajícím. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, nutném pro bezproblémové doručení zboží. Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Osobní údaje a další data budou na žádost kupujícího vymazána z databáze prodávajícího. Zákazník má dále právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

 

 1. Závěrečná ustanovení

 

 • Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
 • Volbou práva dle tohoto článku obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
 • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 • Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 • Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
 • Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování : České zlato s.r.o. Ústecká 390 Chlumec 403 39 adresa elektronické pošty : ceske.zlato@seznam.cz, telefon 606 645 203

V Chlumci dne 1.6.2021

 

 

 

 

Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz